Hva

Foto: Solfangere montert på hybelbygg på Evenstad. SINTEF

På Evenstad er det montert et solfangeranlegg på takflaten av et hybelhus. Solfangere omdanner energi fra solstråling til varme og leverer varmen inn i varmesystem.

På Evenstad dekker solfangeranlegget 100m2 av tak på hybelhus, og leverer varmt tappevann til begge hybelhusene på ca. 4000m2,fordelt på 117 hybler. Solfangere er montert på sørsiden av taket og leverer høyest effekt om sommeren. Oppvarmet vann akkumuleres i 12 000 l varmelager og brukes for oppvarming av tappevann.

Hvorfor

Samfunnsnytte

Solfangere kan levere varme til romoppvarming og forvarming av tappevann. Sammenlignet med solceller, kan solfangere levere mer energi per installert kvadratmeter solenergiteknologi. Det er for øvrig viktig at det er behov for varmen i sommerhalvåret, eller at overskuddsvarme kan leveres til et varmenett eller varmelager.

På Evenstad

Et solfangeranlegg kan levere miljøvennlig varme til et bygg eller nabolag, i kombinasjon med andre energikilder. Det er begrenset erfaring med solvarme hos Statsbygg og i Norge, og på Evenstad er det ønskelig å erfare hvordan et solfangeranlegg fungerer, og hvordan det best kan kombineres med resten av energisystemet.

På Evenstad er det stort behov for varmt vann i hyblene, som brukes av studentene gjennom hele studieåret. Solfangere kan bidra med å redusere energibehov for oppvarming av varmt vann.

For Statsbygg

Det ble bestemt å installere et solfangeranlegg på Evenstad for å kunne få best mulig energimerke for bygninger. Videre, er det også viktig å hente erfaring fra bruk av solfangeranlegg siden det kan bidra til betydelige energibesparelser på andre eiendommer.

Hvordan

Et solfangeranlegg består av solfangere, rørføring, varmelager (akkumulatortank) og styringssystem med pumpe. Typisk leverer et solfangeranlegg rundt 300–500 kWh varme per m2 av solfangerareal, avhengig av type solfangere og systemløsning. Et solfangeranlegg er best egnet for bygg som har et jevnt varmebehov i sommerhalvåret. På Evenstad leverte solfangeranlegget opprinnelig varme kun til hybelhusene. Vi erfarte at dette var uheldig, siden det var lite behov for varmt tappevann i sommerferien, når solfangere leverer høyest effekt. Solfangeranlegget ble derfor koblet tettere til nærvarmeanlegget i 2022, slik at overskuddsenergi kan leveres til de andre byggene på studiestedet. Ved prosjektering ble det anslått at solfangeranlegget skulle levere ca. 45 000 kWh. I praksis har ikke anlegget levert så mye, på grunn av lavt varmtvannsbehov i hybelhusene på sommeren. 

Hva lærte vi

  • Driftserfaringer: Solfangere produserer mest energi på sommeren når hybelbyggene er tomme, siden det er sommerferie for studentene En slik situasjon fører til en del utfordringer da er det vanskelig å bruke produsert varme. For å bli kvitt overskuddsvarmen, ble det bestemt å levere overskuddsvarmen til nærvarmeanlegget. Etter denne oppgraderingen fungerer anlegget vesentlig bedre.
  • Overskuddsvarme  på sommeren leveres til returvarme i nærvarmeanlegget noe som reduserer bruk av flis på sommeren.

Anbefalinger

Solfangeranlegget bør dimensjoneres etter faktisk varmebehov på sommeren, da er det minimal produksjon av varme på vinteren.

Det bør vurderes om det er mulig å levere overskuddsvarme til nær/fjernvarmesystem. Det er viktig å følge med på eneregimålinger, for å sikre at solfangeranlegget fungerer som forventet.

Faktarute

Type solfangere: Plane solfangere. Trykksatte, med glykolblanding
Størrelse: 100m2 solfangerareal
Varmelager: 12 000 l
Energi/år: 45 000 kWh per år (estimert)