Hva

Det er installert en batteribank (powerbank) på Evenstad som fungerer som reservekraft til kritiske laster og ved effekttopper.  Batteribanken ble installert som er del av et FoU-prosjekt i 2018.

Det er installert 3 batteribanker med total effekt på 120 kW. En batteribank er en enhet som kan lagre elektrisk energi over en lengre periode.

Hvorfor

Samfunnsnytte

Bruk av batteribanker bidrar til større fleksibilitet i et mikronett samt øker sikkerheten i nettet. Videre kan bruk av batteribanker redusere behovet for utbygging av nett. Ved bruk av fornybare energikilder ved varierende produksjon fungerer batteribanker som frekvensstøtte.

Batteribanker er en viktig komponent som sørger for stabil drift ved strømbortfall.

På Evenstad

Evenstad har hatt utfordring med gjentatte strømavbrudd som resulterte i skader på teknisk utstyr. Det ble derfor tatt en avgjørelse på at det skulle monteres inn et stasjonert batterianlegg som kunne hjelpe til ved strømavbrudd.

Opprinnelig var det et ønske om en batteriløsning som skulle levere strøm til følgende komponenter:

  • UPS (avbruddsfri strømforsyning)
  • Kombinert varme og elproduksjon (CHP)
  • Energilager for solenergi
  • Redusere effektuttak fra strømnettet

Batterianlegget kan brukes for å bedre drift på egen eiendom. Siden vi har solcellepaneler og egen varmeproduksjon kan det være nyttig å flytte elektriske laster, for eksempel elbillading, til tider med overskuddsstrøm for å øke egenforbruket av solenergi. Batteriet kan også brukes til å flytte forbruk etter pris eller holde forbruket stabilt uten de aller høyeste effekttoppene.

Det er også mulig å koble seg fra nettet og bruke egenprodusert og lagret energi i «øydrift».

Pga. mangel av flere produkter i markedet, måtte man bygge systemet gradvis avhengig av tilgjengelighet av nødvendige komponenter hos leverandører. Det tok 4 år for å skaffe og montere alle nødvendige komponenter og sette alt i drift. Per i dag systemet er bygget slik som det var opprinnelig designet.

For Statsbygg

Bruk av energibanker i et mikronett er avgjørende for smidig drift av lukkede systemer. Batterianlegg sørger for drift av teknisk utstyr ved strømavbrudd og variasjon i spenningen. Dette er særlig viktig for virksomhetskritisk infrastruktur, slik som datasentre, egen energiproduksjon og lignende. For øvrig, bruk av batteribanker sørger for mindre nedetid og mer stabil og fleksibel drift av systemer.  

Hvordan

Batteriet og omformerne er levert av Solcellespesialisten. Monteringen av batterianlegget ble påbegynt i februar 2018 og ble satt i prøvedrift fredag den 29.06.2018. Vanligvis det anbefales prøvedrift på 12 mnd. for et batterianlegg, men i dette tilfelle overtok Statsbygg batterianlegget desember 2021.

Batteribanken ble bestilt i slutten av 2017 og levert i begynnelsen av 2018. Ferdigstillelsen skulle ha skjedd i 2018 eller tidlig 2019, men Statsbygg måtte pga. problemer med batteribankens funksjonalitet sette nye frister for overlevering. I 2020 ble man enig om en ny punktvis plan for retting av påpekte feil og mangler, med ny avtalt ferdigstillelse av batteribanken i desember 2020. Etter en rekke andre, uforutsette forhold ble avdekket, ble fristen for endelig ferdigstillelse/overlevering mandag den 20.12.2021.

Enova har innvilget støtte på 800 000 kr for dette tiltaket på Evenstad.

Hva lærte vi

Erfaringene fra Evenstad gir økt kunnskap og praktiske erfaringer fra innkjøp, installering og drift av batterianlegg.

  • Man bør ha realistiske forventninger til en slik løsning, spesielt når det gjelder  ønskene til hva et batterisystem skal løse.
  • Foreløpig er det registrert et stort avvik mellom nominell/brutto energikapasitet og faktisk tilgjengelig energikapasitet. Det er utfordrende å integrere flere ulike teknologiske løsninger i et felles system.
  • Større batteribanker er ikke en hyllevare og man må ha klart bilde over ønsket teknisk spesifikasjon vs tilgjengelige løsninger i markedet
  • Det oppstår kortslutningsstrømmer som endrer seg når systemet går fra nett til øydrift
  • Samhandling mellom ulikt teknisk utstyr kan være komplisert

Anbefalinger

Siden systemet ble satt i drift sommer 2022 er det da for tidlig til å trekke konklusjoner.

Foreløpig kan man si at kost-nytte for et slikt tiltak er for lavt.

Siden vi har registrert vesentlig forskjell mellom nominell og faktisk lagringskapasitet anbefales det å spørre etter faktisk tilgjengelig lagringskapasitet ved anskaffelse av batteribanker.

Faktarute

3 batteribanker – oppgitt lagringskapasitet er 204 kWh
1x 72 kW 400v – målt lagringskapasitet er 110 kWh
2x 24 kW 230V