LÅVEN Inneholder både gymsal og kontorer for administrasjonen. I 2013 fikk bygget Norges største solcelleanlegg på taket. Rekorden varte i noen uker. HYBELHUSENE På takflata til et av husene er det montert 100 m2 solfangeranlegg på taket. Disse dekker tappevannsbehovet for begge hybelhusene på ca. 4000m2 fordelt på 117 hybler. ZEB-COM Statsbygg har på Evenstad realisert landets første ZEB-COM-bygg – null klimagassutslipp i byggetslivsløp. Det vil si at de klimagassutslippene som oppstår i byggeprosessen ... Energisentralen er energihjertet. Her er det to flisfyringsanlegg og en batteribank med total effekt på 120 kW. Og varmtvannstank som forsyner... Energisentralen På Evenstad er det installert to V2G enheter på 10 kW fra Nissan / AME. Toveis billading er gjerne omtalt som Vehicle-to-grid eller V2G. Toveisladere
Les mer

Ildsjelenes kraft

Høgskolen i Innlandet Evenstad er Statsbyggs piloteiendom for å teste ut nye teknologiske miljøløsninger og hvordan få de ulike teknologiske løsningene til å fungere, sammen.

Evenstad går foran

Evenstad er en piloteiendom hos Statsbygg for å teste ut nye teknologiske miljøløsninger. Visjonen for Evenstad i FME ZEN er et energifleksibelt studiested i et utslippsfritt Europa.

Energieffektivisering

Energieffektivisering i bygninger handler om å gjøre tiltak som reduserer bygningenes energibruk. Når man snakker om energieffektivisering i eksisterende bygninger handler det om å gjøre …

2010

Pellets erstatter olje

Oljefyren forsvinner når
energisentralen bygges.
Biopellets overtar, senere en
flisstyrt varme- og strømenhet.

Februar 2013

Solcelleanlegg

Norges største solcelleanlegg på Låven ved montering.

2014

Solfangere

Solfangeranlegg på taket av nytt hybelhus med passivhusstandard. Varmer tappevann.

2015

ZEB pilot

Det bestemmes at nytt administrasjonsbygg på Evenstad skal bli en ZEB-pilot.

2016

Plusskunde

Evenstad blir kraftprodusent og kan levere overskuddsenergi på nett. Statsbyggs første plusskunde.

2016

CHP-anlegg

Et kombinert varme- og kraftanlegg leverer strøm og varme fra flis.

2017

ZEB COM ferdig

Norges første ZEB COM-bygg åpnes. Administrasjonsbygget på Evenstad. Utpekt som ZENpilot.

2018

Batteribank

Batteribank som skal ta effekttopper og strøm til øydrift etablert.

2019

Demo av V2G

Evenstad demonstrerer for første gang hvordan elbilen kan levere strøm til byggene på studiestedet.

2021/22

Framover

Energisystemet ved studiested Evenstad videreutvikles.

Styring av ulike teknologier i et komplekst energisystem

Energisystemet på Evenstad styres med mål om stabil drift og god komfort for brukerne. Videre er det ønskelig å redusere energibruk og effekttopper, for å redusere kostnadene på campus.

På Evenstad har vi fått driftserfaringer fra styring av ulike teknologier i et komplekst energisystem. Ulike energiteknologier har ofte egne styringssystemer, og leverandørenes app’er og dashboards kommuniserer ikke nødvendigvis med SD-systemet på campus. Dette kan føre til at ting ikke styres optimalt, og i verste fall at styringssystemer motvirker hverandre.

Sluttbrukerfleksibilitet av energi

Sluttbrukerfleksibilitet kan defineres som en bygnings eller et områdes evne til å styre energibruk, lagring og lokal energiproduksjon for å respondere på eksterne signaler – samtidig som brukerens behov og komfort er ivaretatt.

Hva lærte vi

Studiested Evenstad er et viktig læringsarena for hele bransjen. Ulike moderne teknologiske løsninger som er brukt på Evenstad tilbyr større fleksibilitet og stabilitet, men samtidig skaper en del utfordringer som gir oss viktig erfaring.

På Evenstad produseres varme og strøm gjennom forbrenning av flis i kraftvarmeanlegget, som gir samme energipris hele døgnet. Det gir en viss fleksibilitet i styring av nettet på Studiestedet. I fremtiden kan det finnes et marked for å selge fleksibilitetstjenester til andre forbrukere med dette eksisterer ikke per i dag.

Når man styrer etter fleksibilitet betyr det ikke at man nødvendigvis sparer energi. I komplekse systemer med ulike teknologier og ujevn produksjon av energi vil tradisjonelle måter å styre systemet etter ET-kurver ikke fungere slik som før. På timesnivå styrer man ikke etter utetemperaturen, men etter priser som ikke henger sammen med utetemperaturen.

Dagens SD-systemer og EOS-systemer er laget for å lagre informasjon, få løpende oversikt og sette regler. Men eksisterende systemer er ikke tilrettelagt for å styre basert på ulike eksterne signaler.

Les mer om våre erfaringer under ulike installasjoner.

ENERGIEFFEKTIVISERING

De fleste energieffektiviseringstiltakene som er gjennomført på Evenstad er gjennomført på samme måte som ved andre bygg hos Statsbygg. Oppgradering av bygningene og de tekniske installasjonene er en nødvendig del av vedlikeholdet, og ved å fokusere på energieffektiviserende tiltak vil man kunne redusere energibruken samtidig.