Evenstad er en piloteiendom hos Statsbygg for å teste ut nye teknologiske miljøløsninger. Visjonen for Evenstad i FME ZEN er et energifleksibelt studiested i et utslippsfritt Europa. Studiested Evenstad er en del av Høyskolen i Innlandet (HiNN) og gir et utdanningstilbud innenfor hovedsakelig skog- og utmarksfag.

Noen må gå foran

På Evenstad har Statsbygg gjennom flere år testet ny og innovativ teknologi som kan bidra til å realisere fremtidens nullutslippssamfunn. Å demonstrere dette på et lukket område som dette, gir god erfaring og mulighet til tett oppfølging.

Evenstad skogskole ble opprettet i 1912 på den tidligere Evenstad gård i Stor-Elvdal. Skolen ble senere en del av Høgskolen i Hedmark og nå inngår skolen i Høgskolen i Innlandet og er kjent som Studiested Evenstad. I dag undervises det i skog- og utmarksfag, anvendt økologi, skogsbruk, bioenergi og jakt- og fisketurisme. Studiested Evenstad er ledende i forskning på store rovdyr.

Studiestedet samarbeider tett med Statsbygg og forskere på FME ZEN om ny teknologi og miljøvennlige løsninger. Evenstad er Norges mest selvforsynte studiested med lokal fornybar energi.

Området består av 22 bygg, med total BTA 10 581 m2 som forvaltes og eies av Statsbygg. 7 bygg er knyttet til nærvarmeanlegget. Den eldste bygningen er fra 1700-tallet og den nyeste er administrasjonssenteret (2019) som er et nullutslippsbygg (ZEB) med de høyeste ambisjonene (ZEB-COM). Egen energi produseres lokalt ved hjelp av både solcellepaneler, solfangere, flisbasert CHP-maskin (Combined Heat and Power) samt biokjel, og det er installert et stasjonært batteri. Høsten 2019 demonstrerte Statsbygg for første gang i Norge at man kan overføre strøm fra en elbil til bygg og strømnettet ved å ta i bruk en toveis elbillader (vehicle-to-grid, V2G). Energisystemet på Evenstad består av flere innovative energiløsninger som er nye i norsk og europeisk sammenheng. Energiløsningene kombineres i lokal infrastruktur for elektrisitet og varme, noe som har ført til ny kunnskap og læring om hvordan løsningene fungerer sammen, og hvordan samspillet er mellom det lokale og det nasjonale energisystemet.

Overføringsverdi

Samfunnsnytten ved at noen tar risikoen ved å gå foran er udiskutabel. Som en stor statlig aktør høster Statsbygg mye operativ erfaring fra Evenstad – både fra enkeltteknologier og fra samspillet mellom disse. Statsbygg forvalter totalt 2.200 bygg og 3 millioner m2, og det er et mål at erfaringene skal være nyttige for de andre eiendommene til Statsbygg. Erfaringsutveksling står sentralt og studiested Evenstad mottar ukentlig henvendelser fra interessenter som ønsker å komme på befaring og høste kunnskap. Løsningene har også skapt lokal næringsutvikling og bidratt til innovasjon i norske bedrifter. Evenstad er et pilotområde i FME ZEN, og forskere ved SINTEF og NTNU samarbeider med Statsbygg om å dele erfaringer fra Evenstad.